Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 979 INFOCENTRUM – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu_wyniki

Przedstawiamy wyniki konkursu  na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej.

Publikujemy wszystkie plansze konkursowe oraz do prac nagrodzonych i wyróżnionych dołączamy opinię Jury Konkursu.

I nagroda – Praca nr 13
Consultor Sp. z o.o.
61-418 Poznań, ul. Pietrusińskiego 19

Zespół autorski:
Joanna Kapturczak – autor, architekt wiodący
Michał Kapturczak – autor, architekt wiodący

Projekt dobrze i w prosty sposób wpisuje się w przestrzeń Kampusu osadzając projektowaną strukturę na istniejących podłużnych i poprzecznych jego osiach komunikacyjnych. Zajmuje wyznaczoną przestrzeń pomiędzy istniejącym na północy budynkiem Kolegium Gawęckiego a budynkiem  Rektoratu zachowując i dowartościowując znajdującą się przed nim przestrzeń zielonego skweru. Sąd Konkursowy ocenił to rozwiązania jako trafne, podkreślając jednocześnie znaczenie zachowania czytelnych dojść do całego terenu Kampusu.

Obiekt składa się z trzykondygnacyjnego segmentu stanowiącego dosłowne przedłużenie trzykondygnacyjnego fragmentu Rektoratu, w którym zlokalizowano w parterze strefę promocji UP, zespół welcom centre  i pomieszczenia dydaktyczne oraz zasadniczego segmentu z hallem, biblioteką i czytelnią oraz salą widowiskową.

Przestrzeń zielonego ogrodu towarzysząca przejściu z przystanku tramwajowego na teren Kampusu wraz z zlokalizowanymi na styku z nim przestrzeniami stref promocji, hallu głównego i foyer, tworzy atrakcyjną, zintegrowaną przestrzeń wspólną, co stanowi jeden z podstawowych walorów pracy.

Obiekt ma prostą, czytelną strukturę, dobre powiązania z kierunkami ruchu pieszego i powiązanie funkcjonalne z budynkiem Rektoratu. Jest wyrazistą formą, nawiązującą do architektury tego budynku i jego stylistyki charakterystycznej dla modernizmu lat sześćdziesiątych. To bezpośrednie nawiązanie korespondujące z wewnętrzną strukturą budynku uznano za walor pracy.

W strukturze wewnętrznej wartościowymi elementami są trzykondygnacyjny hall i foyer przylegające do strefy zielonego przejścia jak i prostopadła do niego, doświetlona świetlikiem przestrzeń wraz z kaskadowymi schodami  łączącymi wszystkie poziomy biblioteki.

Dzięki wyrazistej  strukturze wewnętrznej projekt będzie mógł być modyfikowany i konieczne do wprowadzenia, we współpracy z Zamawiającym, zmiany nie powinny zaburzyć klarownego układu całości.

Zastrzeżenia budzi zbyt wąska szerokość sali foyer a także strukturalne położenie czytelni dachu nad salą widowiskową.  Atrakcyjne skądinąd otwarcie czytelni na zielony dach, wobec przekroczenia granicy położonej niżej sali stwarza zarówno problemy konstrukcyjne jak i problemy związane z koniecznością stworzenia strefy technologicznej dachu nad salą.

Nagrodę przyznano za:
– dobre wpisanie w przestrzeń Kampusu;
– dobre powiązania funkcjonalne;
– potencjalnie atrakcyjną .przestrzeń wspólną;
– stylistyczny umiar podporządkowujący proponowaną wyrazistą artykulację architekturze istniejącego modernistycznego Kampusu.

II nagroda – Praca nr  9
Studio Lisiak Sp. z o.o.
61-682 Poznań, ul. Znanieckiego 12F/59

Zespół autorski:
Jolanta Lisiak – architekt, autor
Aleksandra Jerszynska – architekt, współautor
Paweł Lisiak – architekt, współautor
Rafał Lisiak – architekt, autor
Jan Drzewiecki – konstruktor, współpraca

Projekt wpisuje się dobrze we wskazaną w warunkach konkursu przestrzeń Kampusu tworząc czytelne dojścia od przystanków komunikacji miejskiej, wyznaczając jego wyraźną wschodnią granicę i podnosząc rangę przestrzeni zielonego placu – skweru od strony południowej. Budynek został osadzony na trakcie prowadzącym z przystanków tramwajowych przy ul. Wołyńskiej wzdłuż budynku Rektoratu i dalej w głąb kampusu. Jego zachodnia elewacja stanowi formalne przedłużenie niższej trzykondygnacyjnej części Rektoratu.

Położone wzdłuż przejścia od ul. Wołyńskiej segmenty welcom centre i wielokondygnacyjna przestrzeń hallu i foyer przylegająca do kompleksu biblioteki i sali widowiskowej, tworzą powiązaną widokowo i otwartą na otoczenie atrakcyjną, zróżnicowaną przestrzeń ogólnodostępną.

Zlokalizowana nad przejściem strefa  zieleni doświadczalnej, zielony dach nad fragmentem welcom centre, ekspozycje widokowe z rejonu hallu, wewnętrzne dziedzińce i doświetlenia składają się na dosyć  zróżnicowaną całość, która zostaje zdyscyplinowana opasającą ją ażurową ścianą. Forma ta budzi jednak wątpliwości zarówno natury formalnej jak i użytkowej.  Zastrzeżenia budzi także  wątłe powiązanie segmentu welcom centre  z zespołem zasadniczym oraz  dosyć ograniczona dostępność sali widowiskowej.

Pracy przyznano nagrodę za:
– dobre wpisanie w istniejący kontekst przestrzenny Kampusu;
– dobre osadzenie na głównym kierunku komunikacji pieszej;
– powiązania funkcjonalne z obiektem Rektoratu;
– urozmaiconą wieloplanową, ogólnodostępną przestrzeń wspólną budynku.

III nagroda – Praca nr 1
Bartłomiej Skowronek
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bartoszewskiego 19/49

Zespół autorski:
Bartłomiej Skowronek – autor
Mateusz Graczyk – autor
Mateusz Mazurski – autor

Praca zlokalizowana została w wyznaczonej w warunkach konkursu  strefie zabudowy, przymykając od wschodu wewnętrzną zieloną przestrzeń Kampusu. Południowa granica obiektu przekracza oś komunikacji pieszej z rejonu ul. Wołyńskiej czyniąc w ten sposób mniej czytelnym dotychczasowy, podstawowy kierunek dojścia z przystanków komunikacji miejskiej z tej ulicy. Mankamentu tego nie równoważy położenie głównego wejścia, od strony południowej, vis a vis sadzawki zlokalizowanej na głównym placu przed budynkiem.

Pracę wyróżnia bardzo rozbudowana przestrzeń wspólna i powiązanych ze sobą przestrzennie hallu głównego, wypożyczalni, czytelni i foyer sali. Atrakcyjność przestrzenna tego rozwiązania jest bezsporna i tworzy strefę integrującą różne formy aktywności życia uczelnianego. Jednakże rozwiązania funkcjonalne tej części zawierają błędy, które nie pozwolą na funkcjonowanie tej strefy, zamierzonej przez autorów – dostępność biblioteki via wypożyczalnia, umieszczona w wielokondygnacyjnej przestrzeni, z natury nie sprzyjającej skupieniu. Zastrzeżenia budzi także  forma zlokalizowanych nad głównym korpusem obiektu magazynów książek, dominująca nad całością i sugerująca zupełnie inną funkcję obiektu –  forma charakterystyczna dla teatru z lat sześćdziesiątych. Ten fałszywy kod semiotyczny uznany został za poważny mankament pracy. Forma ukształtowania elementów ażurowej elewacji oraz forma łącznika budziły zróżnicowane opinie członków Sądu Konkursowego.

Nagrodę przyznano za :
– atrakcyjną formę ukształtowania zróżnicowanej, atrakcyjnej przestrzeni społecznej w części południowej obiektu, chociaż nie pozbawionej rozwiązań wątpliwych.

Wyróżnienie I stopnia – Praca nr 25
WXCA Sp. z o.o.
00-028 Warszawa, ul. Bracka 18

Zespół autorski:
Szczepan Wroński – projektant wiodący
Paweł Grodzicki – projektant wiodący
Adam Mierzwa – projektant
Łukasz Szczepanowicz – projektant
Ewelina Szeląg – projektant
Małgorzata Gilarska – projektant

W pracy doceniono zarówno ideę zorganizowania przestrzeni wokół centralnego ogrodu – parku oferującego możliwość poszerzania przestrzeni wspólnych o przestrzeń ogrodu jak i decyzję układu obiektów jako niezależnych kubatur otwartych na projektowane korytarze zieleni umożliwiających także kontakt wzrokowy z otaczającą przestrzenią.

Wyróżnienie II stopnia – Praca nr 5
Paweł Bussold
80-288 Gdańsk, ul. B. Czecha 1/24
Karol Borkowski
81-574 Gdynia, ul. Lesoka 16/3
Paweł Cielemęcki,
81-583 Gdynia, ul. Wzgórze Bernadowo 174

Zespół autorski:
Paweł Bussold – autor,
Karol Borkowski – autor,
Paweł Cielemęcki – autor

Wyróżnienie przyznano za zachowanie istniejących ciągów pieszych i osi widokowych obecnego Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego. Praca wyróżnia się ujmującymi widokami z narożnika ul. Wołyńskiej, świadczącymi o dużej wrażliwości autora.  Dodatkowym atutem jest widok piątej elewacji w postaci zielonego dachu.

Wyróżnienie II stopnia – Praca nr 8
MPP Sp. z o.o., Sp. k.
50-010 Wrocław, ul. Podwale 61/1

Zespół autorski:
Zbigniew Maćków – autor, architekt wiodący
Katarzyna Mrzewa – architekt
Dominika Niewczas – architekt
Michał Nikiel – architekt
Justyna Turowska – architekt
Ewelina Zawadzka – architekt
Michał Zawadzki – architekt

Wyróżnienie przyznano za uszanowanie obecnych osi komunikacyjnych oraz przyjazną skalę całego założenia projektowego przykrytego zielonymi dachami. Wykreowanie ogrodu przyrodniczego w formie patia przy ciągu pieszym od ul. Wołyńskiej, który tworzy przyjemną przestrzeń strefy wejścia, dodatkowo ocieploną drewnianymi elementami elewacji.

Wyróżnienie II stopnia – Praca nr 12
Bień Architekci s.c.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 10B/15

Zespół autorski:
Paulina Bień- autor, architekt wiodący
Tomasz Bień – architekt
Artur Hejniak – architekt
Cezary Dałek – architekt
Kornela Jacheć – asystent architekta

Praca bardzo prosta i czytelna w kształtowaniu bryły z zielonym tarasem na dachu a przede wszystkim oszczędna w operowaniu detalem elewacji z umiejętnym łączeniem płaskich ścian z ceramiki, z systemem wertykalnych rastrów o spokojnych i harmonijnych proporcjach.