Wpisz tekst i naciśnij Enter

Ogłoszenie konkursu DYPLOM ROKU 2023 im. Zbyszka Zawistowskiego

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2023 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w 2022 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim 2022, które uzyskały pozytywną opinię komisji dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • Etap 1 – Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa do 12 maja 2023 r. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac,
  • Etap 2 – Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1.
  • Etap 3 – Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są: promotor, recenzent, dziekan na podstawie opinii wydziałowych Komisji Dyplomowych, Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez dziekana ciała kolegialne, dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą promotora.

Warunkiem udziału w Etapie 2 i 3 Konkursu jest złożenie oświadczenia przez dyplomanta, na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa, potwierdzające jego udział w dalszej części procedury konkursowej.

Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w regulaminie.

Wszelkie pytania można kierować do sekretarza konkursu w poznańskim oddziale SARP – arch. Adama Wiercińskiego na adres e mail: dyplomroku.sarppoznan@gmail.com

Regulamin

Harmonogram

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3