Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs ul. Taczaka i Garncarska w Poznaniu – ogłoszenie, wyniki

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA – opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań

  1. W dniu 18 grudnia 2014 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego.
  1. Sąd Konkursowy zgodnie z zapisami w  regulaminie konkursu przyznał trzy nagrody:

– nagroda I – wysokości 10 000 zł +zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno – drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej
– nagroda II – wysokości 7 000 zł
– nagroda III – wysokości 4 000 zł

  1. Sąd Konkursowy zgodnie z zapisami w  regulaminie konkursu przyznał dwa wyróżnienia (honorowe, równorzędne):

LISTA   LAUREATÓW  KONKURSU

I  NAGRODA – praca nr 4

ARCHAID  Pracownia Architektoniczna
Jacek Szewczyk
70-560 Szczecin, ul. Grodzka 16/8

autor:
arch. Jacek Szewczyk

Praca nr 4 – 1
Praca nr 4 – 2


II  NAGRODA – praca nr 11

Marcin Ustupski – Kaźmik
Krystian Krawczyk
30-529 Kraków, ul. Józefińska 43/6

autorzy:
arch. Marcin Ustupski – Kaźmik
arch. Krystian Krawczyk
mgr inż. Jarosław Śliwa – drogi
inż. Aleksandra Kubacka – architektura krajobrazu

Praca nr 11 – 1
Praca nr 11 – 2


III   NAGRODA  – praca nr 14

 Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna
37-600 Lubaczów, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 49

autorzy:
arch. Jakub Magoń
mgr inż. Feliks Sopel – drogi
inż.  Sylwia Krawiec  – architektura krajobrazu

Praca nr 14 – 1
Praca nr 14 – 2


WYRÓŻNIENIE  HONOROWE RÓWNORZĘDNE– praca nr 12

ORŁOWSKI  SZYMAŃSKI  Sp. J.
71-607 Szczecin, ul. Radogoska 9B

autorzy:
arch. Marek Szymański
arch. Marek Orłowski

Praca nr 12 – 1
Praca nr 12 – 2


WYRÓŻNIENIE HONOROWE RÓWNORZĘDNE – praca nr 5

Rafał Mroczkowski Architekci
60-820 Poznań, ul. Prusa 1/15

autorzy:
arch. Rafał Mroczkowski – główny projektant
mgr inż. Andrzej Pryszczewski – budownictwo
mgr inż. Zuzanna Hybiak – kształtowanie terenów zieleni
arch. Piotr Kamiński
arch. Agata Łożykowska
arch. Jacek Łożykowski

Praca nr 5


Wystawa pokonkursowa odbywa się w Domu SARP w Poznaniu, Stary Rynek 56, I piętro i trwać będzie do 30  stycznia  2014 r. (z przerwą świąteczno – noworoczną),

Czynna  w następujących w godzinach:
poniedziałki i czwartki od 10.00 – 18.00
wtorki od 15.00 – 18.00
środy i piątki od 10.00 – 15.00

arch. Katarzyna Wrońska
sekretarz organizacyjny konkursu
Poznań,  19 grudnia 2014 r.


OGŁOSZENIE

o konkursie
Przestrzeń wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania  ulic Taczaka  i  Garncarskiej  w  Poznaniu
jako  przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań.
data ogłoszenia: 19 sierpnia 2014 roku

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel. +48 – 61 – 647 72 00, fax. +48 – 61 – 820 17 09

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 – 8520020

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Nazwa nadana konkursowi przez Zamawiającego:
Konkursu na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań (przestrzeń wspólna).

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektoniczno–drogowej i programowo –  przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Poznania  i  zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej oraz placu przed budynkiem „starej dyrekcji  kolei” – między ulicami Kościuszki a Taczaka z dominującą funkcją mieszkalną a także funkcją biurową, usługowo–kulturową i  gastronomiczną, z dopuszczoną funkcją drogową z parkowaniem samochodów – rozwiązaną w ramach  „strefy zamieszkania”.

Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nowego zagospodarowania, które połączy komunikację  (kołową, pieszą, rowerową)  ze strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, stoiskami promocyjnymi sklepów i innymi elementami wyposażenia ulicy – w obrębie układu przestrzennego ulic Taczaka i Garncarskiej i ich otoczenia,  z  uwzględnieniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych,  kulturalnych, publicznych itp. przywracających rangę temu obszarowi.

Organizatorzy konkursu oczekują twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno–funkcjonalnych obszaru ulic objętych konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno – kulturalnej.

W opracowaniach projektowych należy przede wszystkim zachować charakter społeczno–gospodarczy tych ulic jako mieszkalno–usługowy, tak aby mieszkańcy chcieli tam nadal żyć i korzystać z zaproponowanych udogodnień i rozwiązań, i aby te ulice były chętnie odwiedzane przez gości.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-drogowej umożliwiającej realizację zróżnicowanego programu przestrzenno-funkcjonalnego,   którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla mieszkańców, a także dla odwiedzających tę okolicę, w powiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem szerszego otoczenia, łącznie współtworzącymi przestrzeń śródmiejską uwzględniającą założenia funkcjonalne, użytkowe, przestrzenne i estetyczne oraz łączącą  interesy różnych grup użytkowników tej ważnej śródmiejskiej przestrzeni.  Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej i mobilnej przestrzeni wspólnej dla ulicy Taczaka i Garncarskiej, pozwalającej na ich różnorodną aranżację w  zależności od potrzeb funkcjonalno – użytkowych,  pór roku itp.

Celem konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu architektoniczno-drogowego ulicy Taczaka w Poznaniu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.20.00-0

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy w rozumieniu Ustawy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności  architektonicznej i przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.  O dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się Uczestnik Konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

Regulamin konkursu do pobrania

Załącznik A

PROCEDURA

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

–  oryginalność i spójność koncepcji przestrzenno-urbanistyczno-architektonicznej,
–  uniwersalność i różnorodność przestrzeni publicznych  – elastyczność i podatność na zmiany funkcji,
–  rozwiązania komunikacyjne w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego (łącznie z parkowaniem) realizujące założenia wspólnej przestrzeni („shared space”),
–  atrakcyjność elementów architektonicznych – małej architektury itp.,
–  kompozycja nawierzchni, zieleni, oświetlenia itp.,
–  realność rozwiązań realizacyjnych.

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

 SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

 Przewodniczący:
–   arch. Andrzej Kurzawski  – SARP Poznań

Sędzia referent:
–    arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań

Członkowie:
–    Katarzyna Bolimowska – z-ca Dyrektora ZDM w Poznaniu
–    Piotr Libicki – koordynator ds. estetyki  wizerunku Miasta Poznania
–    Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący  Komisji Rewitalizacji RMP
–   Maciej Frąckowiak – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
–    dr Andrzej Rataj – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
–    Włodzimierz Marciniak – członek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
–    Michał Marcinkowski  – przedsiębiorca z ulicy Taczaka
–    dr arch. Eugeniusz Skrzypczak – SARP Poznań
–    arch. Andrzej Maciej Maleszka – SARP Poznań

Zastępcy sędziego:
–   arch. Aleksandra Kornecka  – SARP Poznań
–   Andrzej Billert – ZDM

Sekretarz konkursu:
–    arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań

TERMINARZ KONKURSU

Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 18 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie konkursu19 sierpnia  2014 r.
Składanie pytań w sprawach formalnychdo 18 września 2014 r.
Odpowiedzi na  pytania w sprawach formalnych
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
do 19 września 2014 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursiedo 23 września 2014 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników konkursu30 września 2014 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznychdo 12 listopada 2014 r.
Odpowiedzi na pytaniado 18 listopada 2014 r.
Składanie prac konkursowych2 grudnia  2014 r.
Wystawa pokonkursowaod 18 grudnia 2014 r.
do 30 stycznia 2015 r.
NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody w wysokości łącznej 21.000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia sponsorowane.

Organizator przewiduje następujący podział nagród:

I nagroda – kwota brutto 10.000  złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej

II nagroda  – kwota brutto 7.000  złotych

III nagroda – kwota brutto 4.000  złotych