Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

25 października 2021 roku

W dniu 15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.
Konkurs posiada rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Nr rekomendacji SARP 015/R/2021.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, urbanistyczno-architektoniczny, koncepcyjny z pulą nagród 60.000 zł kierowany jest do architektów i urbanistów.

Termin składania wniosków upływa 28 października 2021 r.

Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do I-ego etapu konkursu – 2 listopada 2021 r.

Spotkanie on-line Uczestników I-ego etapu konkursu z przedstawicielami Organizatora w celu wymiany i pozyskania dodatkowych informacji o potrzebach użytkowników terenu objętego konkursem. Zadawanie pytań do regulaminu konkursu. – 4 listopada 2021 r.

Ostateczny termin składania opracowania studialnego – 25 listopada 2021 r.

Ogłoszenie uczestników II-ego etapu konkursu – 6 grudnia 2021 r.

Ostateczny termin zadawania pytań do regulaminu – 13 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie uczestników II-ego etapu konkursu – 20 stycznia 2022 r.

Złożenie prac konkursowych – 2 lutego 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu – 18 lutego 2022 r.

Organizator zachęca do obejrzenia filmu poglądowego, prezentującego teren objęty konkursem
https://www.youtube.com/watch?v=670EZdDiz-g

Uczestnik powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykonania pracy konkursowej. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje interdyscyplinarnym zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby spełniające następujące wymogi:

  •  architekt – osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura (mgr inż. arch.) lub posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność;
  • urbanista – osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych na kierunku: planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, urbanistyka lub posiadająca uprawnienia urbanistyczne przed 11 sierpnia 2014 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Uczestnik musi złożyć wniosek zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu na adres konkurs_ua@um.poznan.pl do dnia 28.10.2021 r.

Regulamin konkursu i inne wytyczne znajdą Państwo na stronie konkursowej.