Wpisz tekst i naciśnij Enter

KONKURS SARP nr 1020

19 stycznia 2022 roku

Wystartował  jednoetapowy, realizacyjny konkurs SARP na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk.

Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:

1) koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;

2) koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk z uwzględnieniem Przychodni POZ Siemianice, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);

3) ideę rozwiązań w zakresie uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych.

Łączna pula nagród pieniężnych w konkursie wynosi 50 000 zł brutto.

Uczestnik Konkursu, który uzyskał I nagrodę otrzyma również zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy Konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach gmina Słupsk

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia 26.01.2022 r.

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora do dnia 02.02.2022 r.

Termin składania Prac Konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową i na adres korespondencyjny do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15:00

Wszelkie informacje oraz regulamin z załącznikami dostępne są na stronie: www.architektsarp.pl/ck-cus