Wpisz tekst i naciśnij Enter

OGŁOSZENIE KONKURSU DYPLOM ROKU 2022

10 marca 2022 roku

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2022 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w 2021 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim 2021, które uzyskały pozytywną opinię komisji dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • Etap 1 – Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac,
  • Etap 2 – Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1.
  • Etap 3 – Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są: promotor, recenzent, dziekan na podstawie opinii wydziałowych Komisji Dyplomowych, Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez dziekana ciała kolegialne, dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą promotora.

Warunkiem udziału w Etapie 2 i 3 Konkursu jest złożenie oświadczenia przez dyplomanta, na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa, potwierdzające jego udział w dalszej części procedury konkursowej.

Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w regulaminie.

Prace konkursowe oceniane są w trzech etapach. Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

Kalendarium

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych.

Zakończenie Etapu 1 — 20 czerwca 2022 roku,
Informacje o wynikach Etapu 1 — 30 czerwca 2022 roku,
Rozpoczęcie Etapu 2, obrady Sądu Konkursowego — 18 lipca 2022 roku,
Zakończenie Etapu 2, podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3 — 19 lipca 2022 roku,
Dostarczenie prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów — do 31 sierpnia 2022 roku,
Zakończenie Etapu 3, prezentacja prac dyplomowych — 6 października 2022 roku,
Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień — 07 października 2022 roku godz. 17.00, Warszawa, siedziba SARP.

Sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego liczącego od 7 do 9 osób wchodzą przewodniczący, sędzia referent oraz sędziowie.

Skład sądu wybierany jest spośród:

  • prezesa lub wiceprezesa SARP (pełniącego funkcję przewodniczącego Sądu Konkursowego i kierującego pracami Sądu),
  • laureatów nagród architektonicznych i środowiskowych SARP z roku poprzedzającego edycję Nagrody „DYPLOM ROKU”: „Nagroda Roku SARP”, „Polski Cement w Architekturze”, „Honorowa Nagroda SARP”, „Bene Merentibus SARP”,
  • reprezentantów środowisk architektonicznych z zagranicy,
  • sędziów z listy Sędziów Konkursowych SARP,
  • przedstawiciela partnera konkursu.

Nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

Wszystkie 25 prac zgłoszonych do Konkursu i rozpatrywanych przez Sąd Konkursowy będzie prezentowanych w ramach wystawy pokonkursowej.

Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom konkursu Dyplom Roku SARP 2022 odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: dyplom.roku@sarp.pl